← назад

ОФЕРТА НА ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКОВОГО ФУНКЦІОНАЛУ САЙТУ ТА СЕРВІСІВ
РЕДАКЦІЯ № 1 30/09/2016

РОЗДІЛ 1. ТЕРМІНИ І ТЛУМАЧЕННЯ

1. Терміни та визначення

1.1. Сервіс – всі сервіси, що надаються ВЧИ.КОМ.ЮА відповідно до умов Угоди користувача.

1.2. Сайт – розташований в мережі Інтернет за адресою vchy.com.ua. веб–сайт, що надає доступ до Сервісу.

1.3. ВЧИ.КОМ.ЮА, Ми  – товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВЧИ.ЮА", 04060, м. Киiв, вул. Ольжича, буд. 27/22, оф. 3.

1.4. Угода – угода між Користувачем і ВЧИ.КОМ.ЮА, що містить всі необхідні і істотні умови надання доступу до Сервісу та використання Сервісу Користувачем, невід'ємною частиною якої є ця Оферта.

1.5. Користувач, Вы – фізична особа, яка створила Профіль у Сервісі, а також погодилася з умовами Угоди користувача. Користувачами Сервісу є Батьки і Вчителі Учнів, а також Учні, на обробку персональних даних яких надається повна і безумовна згода Батьків Учнів і в інтересах яких для цілей цієї Оферти діють Батьки.

1.6. Профіль  – обліковий запис Користувача, що містить дані про нього і має набір прав доступу до Сервісу. У сервісі передбачені наступні Профілі: «Вчитель»;«Батьки».

1.7. Учень – неповнолітня фізична особа, яка має доступ до Сервісу і можливість його використання в результаті надання відомостей про нього Батьками або Вчителями.

1.8. Вчитель – фізична особа, яка здійснює доступ до Сервісу, навчає Учнів і має право на підставі закону або договору надавати ВЧИ.КОМ.ЮА Персональну інформацію про Учнів.

1.9. Батьки – фізичні особи, які здійснюють доступ до Сервісу для цілей сприяння Учневі в отриманні доступу до Сервісу, а також отримання відомостей про результати використання Учнем Сервісу. Для цілей цієї Політики під батьками розуміються батько, мати, будь–який опікун або піклувальник неповнолітнього, який діє від його імені і в його інтересах. Згода інших батьків, опікунів і/або піклувальників презюмується.

1.10. Школа – державний чи приватний освітній заклад, в якому навчається Учень.

1.11. Інтелектуальна власність  – Результати інтелектуальної, творчої діяльності: об'єкти авторського права, об'єкти права промислової власності, засоби індивідуалізації, включаючи, але не обмежуючись: торговельними марками, ноу–хау, фірмовими (комерційними) найменуваннями, винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, програмним кодом, аудіовізуальними ефектами, темами оформлення, художнім оформленням, графічними зображеннями, звуковими ефектами, музичними творами (з текстом і без тексту), завданнями, як зареєстрованими, так і незареєстрованими, а також усіма додатками, доповненнями і модифікаціями до них, майнові права інтелектуальної власності, котрі належать ВЧИ.КОМ.ЮА.

1.12. Додатковий функціонал –  додаткові функціональні (програмні) можливості Сайту і Сервісів, право використання яких має Користувач за плату, розмір та умови внесення якої визначені цією офертою і відповідними розділами сайту.

1.13. Одноразовий ідентифікатор –  алфавітно–цифрова послідовність, що отримується Користувачем, який прийняв пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації у Сервісі ВЧИ.КОМ.ЮА. Одноразовий ідентифікатор передається засобом зв'язку, зазначеним Користувачем при реєстрації і додається (долучається) до електронного повідомлення від особи, яка прийняла пропозицію укласти договір.

1.14. Тлумачення цієї Оферти здійснюється відповідно до таких загальних принципів:

1.14.1.  Якщо інше не вимагається за контекстом, всі терміни, виділені написанням з великої літери в цій Оферті, вживаються в значенні, закріпленому за ними в цій Оферті;

1.14.2.  Слова, вжиті в одному роді, мають на увазі будь–який рід, слова, вжиті в однині, мають на увазі також множину і навпаки, а посилання на ціле увазі мають на увазі також посилання, що включають будь–яку його частину;

1.14.3.  Посилання на слово "включати" або "включає" (або будь–який аналогічний термін) не повинні тлумачитися як такі, що передбачають будь–яке обмеження. Загальні слова, введені словом "інший" (або будь–яким аналогічним терміном) не набувають обмежувального значення в силу того, що їм передують слова, що вказують на конкретну категорію дій, питань або речей.

2. Додатковий Функціонал Сайту і Сервісів

2.1.  За бажанням Користувача ВЧИ.КОМ.ЮА надає Користувачу на платній основі право використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів, що дозволяє Користувачу використовувати додаткові, розширені, спеціальні програмні можливості Сайту і Сервісів.

Оплата вартості прав використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів (оплата одноразової ліцензійної винагороди) здійснюється Користувачем коштами в гривнях у розмірі вартості, зазначеної на сторінці Сайту з посиланням і описом конкретного додаткового функціоналу, ліцензію на який отримує Користувач. Розмір вартості може бути змінений ВЧИ.КОМ.ЮА в односторонньому порядку в будь–який час без попереднього повідомлення Користувача. Вартість одного разу придбаного обсягу прав використання Додаткового функціоналу Сервісів і Сайту не переглядається.

Користувач усвідомлює, що ВЧИ.КОМ.ЮА може обмежити або припинити доступ до Сайту і Сервісів та/або Додаткового функціоналу Cайту і Сервісів, обмежити можливість їх використання в зв'язку їх споживанням і/або в зв'язку з закінчення строку дії права на доступ до такого Додаткового функціоналу Сайту та/або Сервісів, а також з інших причин; це не дає Користувачу підставу вимагати від ВЧИ.КОМ.ЮА повернення ліцензійної винагороди, сплаченої за права використання такого Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів.

2.2. Ліцензія на використання додаткового функціоналу Сайту і Сервісів може бути надана Користувачу за плату і без будь–якої окремої плати, в залежності від обставин. Ліцензія на використання додаткового функціоналу Сайту і Сервісів також може бути надана з використанням віртуальної валюти третіх осіб або за допомогою окремих кодів активації.

2.3. ВЧИ.КОМ.ЮА надає Користувачам невиключну, без права передачі, без права видачі субліцензії, обмежену на відкличній основі ліцензію на використання додаткового функціоналу Сайту і Сервісів для особистого некомерційного використання.

2.4. Користувач цим заявляє та гарантує, що він ознайомлений і згодний з тим, що будь–яка плата за ліцензії на використання додаткового функціоналу Сайту і Сервісів є остаточною і не підлягає поверненню та відшкодуванню.

2.5. Моментом надання права використання Додаткового функціоналу Сервісів і Сайту вважається момент зарахування плати за використання Додаткового функціоналу на розрахунковий рахунок ВЧИ.КОМ.ЮА.

2.6. Право використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів надається Користувачу на строк, що вказаний в розділі Сайту, присвяченому тому чи іншому Додатковому функціоналу, можливості, поліпшення, право на яке було надано Користувачу. Конкретний строк надання права на використання Додаткового функціоналу і його ціна можуть визначатися безпосередньо в окремому розділі Сайту, присвяченому такому Додаткового функціоналу. Умови, визначені в такому розділі Сайту, повинні превалювати, над умовами цієї Оферти.

2.7. Способи і умови оплати прав використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів через платіжні системи публікуються ВЧИ.КОМ.ЮА на Сайті: https://vchy.com.ua/terms. Внесення ліцензійної винагороди здійснюється Користувачем шляхом перерахування грошових коштів через способи оплати, що підтримуються ВЧИ.КОМ.ЮА. Список доступних для оплати способів наведено на Сайті.

2.8. При оплаті прав за використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів Користувач зобов'язується дотримуватися платіжних інструкцій щодо порядку і способів оплати. Надання Користувачу права використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів забезпечується при дотриманні Користувачем інструкцій і умов оплати. ВЧИ.КОМ.ЮА не несе відповідальності за правильність виконання Користувачем умов проведення оплати. З питань правил та порядку використання платіжних систем для здійснення оплати Користувачу слід звертатися до юридичних осіб – власників таких платіжних систем. ВЧИ.КОМ.ЮА не надає Користувачу роз'яснень з питань, пов'язаних з правилами і порядком використання таких платіжних систем, а також не сплачує Користувачу компенсацію грошових коштів, сплачених для придбання прав використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів за допомогою платіжних систем, якщо такі платежі були здійснені з порушеннями правил, встановлених платіжними системами, в результаті чого кошти не надійшли до ВЧИ.КОМ.ЮА.

2.9. Надання Користувачу права використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів здійснюється тільки за умови повної оплати таких прав Користувачем. При цьому до отримання підтвердження про оплату прав використання ВЧИ.КОМ.ЮА має право не надавати їх Користувачу або надавати їх в обмеженому обсязі.

2.10. У тому випадку, якщо в результаті технічної помилки, або збою Сайту та / або Сервісів або будь–якого їх елемента, або свідомих дій Користувача ним був отриманий доступ до Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів без придбання права використання в установленому цією Офертою порядку, Користувач зобов'язується повідомити про цей факт ВЧИ.КОМ.ЮА і оплатити ВЧИ.КОМ.ЮА вартість права використання такого Додаткового функціоналу або усунути всі наслідки неправомірного використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів. ВЧИ.КОМ.ЮА вправі самостійно без повідомлення Користувача усунути такі наслідки.

2.11. Користувач зобов'язаний зберігати документи, що підтверджують оплату ним прав використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів протягом усього часу використання ним Сервісів ВЧИ.КОМ.ЮА, і за запитом ВЧИ.КОМ.ЮА надати йому такі документи, а також інформацію про обставини здійсненнятакого платежу Користувачем.

2.12. Виключне право на поширення Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів належить ВЧИ.КОМ.ЮА, в зв'язку з чим ніякі пропозиції третіх осіб про надання прав використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів не можуть бути розцінені Користувачем як пропозиції, які виходять від ВЧИ.КОМ.ЮА.

У разі виникнення спірних, незрозумілих ситуацій, або надсиланням Користувачу будь–яких пропозицій третіх осіб, пов'язаних з оплатою прав використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів, або розміщення таких оголошень і пропозицій в мережі Інтернет, за винятком розміщених від імені ВЧИ.КОМ.ЮА на Сайті, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це ВЧИ.КОМ.ЮА.

У разі якщо Користувач з порушенням умов цієї Оферти, здійснив оплату за вказаним оголошенням з використанням реквізитів, зазначених в такому оголошенні, претензії Користувача до ВЧИ.КОМ.ЮА з приводу відсутності у Користувача доступу до Додаткового функціоналу сайту і Сервісів не приймаються. ВЧИ.КОМ.ЮА не компенсує Користувачу кошти, витрачені Користувачем при таких обставинах.

2.13. Придбання прав використання Додаткового функціоналу сайту і Сервісів не звільняє Користувача від дотримання положеньУгоди користувачата застосування щодо нього будь–яких заходів, зазначених в Угоді користувача, включаючи повну або часткову відмову ВЧИ.КОМ.ЮА від подальшого надання доступу до Сайту, Сервісів і Додаткового функціоналу Сайту і видалення ВЧИ.КОМ.ЮА Акаунту Користувача. Компенсація вартості ВЧИ.КОМ.ЮА придбаних прав використання Додаткового функціоналу Сервісів в такому випадку Користувачу не проводиться.

2.14. Придбанням прав використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів визнається натискання кнопки «Придбати» під відповідним описом додаткового функціоналу Сайту і Сервісів. При цьому на електронну адресу Користувача відправляється Одноразовий ідентифікатор, який необхідно ввести поряд з кнопкою «Придбати». Після натискання кнопки «Придбати» договір надання послугміж ВЧИ.КОМ.ЮА і Користувачем вважається укладеним.

2.15. Право на використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів виникає у Користувача з моменту зарахування плати за використання Додаткового функціоналу на розрахунковий рахунок ВЧИ.КОМ.ЮА. Обов'язок ВЧИ.КОМ.ЮА з надання прав використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів вважається виконаним з моменту надання відповідного права. Вчинення будь–яких додаткових дій з боку ВЧИ.КОМ.ЮА не вимагається. ВЧИ.КОМ.ЮА не несе відповідальності за невикористання Сервісу за обставин, які не залежать від ВЧИ.КОМ.ЮА.

3. Права і обов'язки ВЧИ.КОМ.ЮА

3.1. При надходженні на розрахунковий рахунок ВЧИ.КОМ.ЮА грошових коштів за право використання Додаткового функціоналу сайту і Сервісів, ВЧИ.КОМ.ЮА повідомляє про це Користувача шляхом надсилання Користувачу квитанції.

3.2. ВЧИ.КОМ.ЮА має право в односторонньому порядку припинити використання Користувачем Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів в разі виявлення порушень Користувачем Угоди користувача, цієї Оферти і / або законодавства України, а також у випадках зміни законодавства України, що перешкоджає наданню прав використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів і за вимогами регулюючих державних органів.

3.3. ВЧИ.КОМ.ЮА має право змінити цю Оферту в порядку, передбаченому п. 2.2 Угоди користувача.

3.4. ВЧИ.КОМ.ЮАзалучає третіх осіб (Платіжні системи та інших) для реалізації будь–якого Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів без повідомлення та / або згоди Користувача. При цьому розрахунки здійснюються відповідно до законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», інших законів та нормативно–правових актів Національного банку України.

3.5. ВЧИ.КОМ.ЮА зобов'язаний забезпечити надання будь–якому Користувачу прав використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів на умовах цієї Оферти, за умови достатності внесених коштів.

3.6. У разі якщо ВЧИ.КОМ.ЮА має підстави вважати, що Користувач здійснює протизаконні дії, або шахрайські дії, пов'язані з оплатою прав використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів, ВЧИ.КОМ.ЮА має право передати відповідну інформацію до правоохоронних органів для проведення перевірки за даним фактом.

3.7. Особливості оплати Користувачем прав використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів за допомогою банківських карт:

3.7.1. операції з банківськими картками здійснюються власником картки.

3.7.2. авторизація операцій по банківських картах здійснюється банком. Якщо у банка є підстави вважати, що операція носить шахрайський характер, то банк має право відмовити в здійсненні такої операції. Шахрайські операції з банківськими картами є кримінальним злочином.

3.7.3. Щоб уникнути випадків шахрайства при оплаті банківськими картами платежі, оплачені банківською картою, можуть перевірятися ВЧИ.КОМ.ЮА. Користувач–власник картки, який оформив такий платіж, зобов'язаний на вимогу, що надійшла від ВЧИ.КОМ.ЮА, надати копію необхідних ВЧИ.КОМ.ЮА документів для підтвердження правомірного використання банківської карти. У разі неподання запитаних документів Користувачем протягом 14 днів з дати оформлення платежу або наявності сумнівів в їх достовірності, ВЧИ.КОМ.ЮА має право призупинити надання Користувачу прав використання Сайту і Сервісів та Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів до з'ясування обставин.

4. Обов'язки Користувача

4.1. Користувач самостійно відстежує оплату прав використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів.

4.2. Користувач має право використовувати будь–який Додатковий функціонал Сайту і Сервісів на умовах цієї Оферти, в межах сплаченої суми ліцензійної винагороди.

4.3. Користувач, який отримує права використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів, зобов'язаний використовувати їх відповідно до звичайних цілей їх використання, зобов'язаний дотримуватися законодавства України.

4.4. При здійсненні оплати Користувач зобов'язаний дотримуватися платіжних інструкцій щодо порядку і способів оплати, в тому числі і за правилами введення повідомлення і номерів коротких текстових повідомлень (SMS), включаючи пунктуаційний порядок, порядок введення великих і малих літер, цифр і мови введення.

4.5. Користувач самостійно і за свій рахунок зобов'язаний нести всі витрати, пов'язані з перерахуванням коштів ВЧИ.КОМ.ЮА, включаючи збори, комісії та інші види платежів.

4.6. Користувач вносить грошові кошти самостійно від свого імені, неповнолітній користувач вносить грошові кошти від свого імені, але за згодою свого батька / законного представника, або грошові кошти вносяться батьками і / або законним представником від імені неповнолітнього. При цьому згода батьків / законного представника на розпорядження коштами та укладання угод презюмується.

5. Відповідальність сторін

5.1. Користувач гарантує ВЧИ.КОМ.ЮА, що він має право використовувати Додатковий функціонал Сайту і Сервісів і обрані ним способи оплати прав використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів, не порушуючи при цьому законодавства України. ВЧИ.КОМ.ЮА не несе відповідальності за можливу шкоду третім особам, заподіяну в результаті використання Користувачем коштів, які йому не належать.

5.2. ВЧИ.КОМ.ЮА не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача при здійсненні ним використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів. ВЧИ.КОМ.ЮА залишає за собою право в односторонньому порядку призупинити або припинити надання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів Користувачу у разі, якщо існує підозра на вчинення Користувачем протизаконних дій до з'ясування обставин.

5.3. ВЧИ.КОМ.ЮА не несе відповідальності за правильність виконання Користувачем умов проведення оплати прав використання Додаткового функціоналу сайту і Сервісів, в тому числі за будь–які фінансові втрати, що відбулися за обставинами, які незалежать від ВЧИ.КОМ.ЮА.

5.4. ВЧИ.КОМ.ЮА не здійснює повернення коштів Користувачу, в разі якщо дії Користувача, які порушують Угоду користувача та / або цю Оферту призвели до припинення надання прав використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів, а також, якщо надання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів стало неможливим з вини Користувача.

5.5. ВЧИ.КОМ.ЮА не несе відповідальності за неможливість надання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів Користувачу з яких–небудь незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправності обладнання, невиконання зобов'язань постачальників тих чи інших послуг і т.п . ВЧИ.КОМ.ЮА не несе відповідальності за невиконання третіми особами своїх зобов'язань перед Користувачами.

5.6. ВЧИ.КОМ.ЮА не несе відповідальності за будь–які непрямі збитки та/або упущену вигоду Користувача і/або третіх осіб, завдані за обставин, які не залежать від ВЧИ.КОМ.ЮА, в тому числі при неможливості передбачити такі збитки і/або упущену вигоду.

5.7. Сукупна відповідальність ВЧИ.КОМ.ЮА в межах надання прав використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів в будь–якому випадку обмежена коштами, внесеними на розрахунковий рахунок ВЧИ.КОМ.ЮА Користувачем або сумою в розмірі 1000 (одної тисячі) гривень в залежності від того, яка сума буде меншою.

5.8. Не вступаючи в суперечність із зазначеним вище, ВЧИ.КОМ.ЮА звільняється від відповідальності за порушення умов Угоди користувачаі/або цієї Оферти, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс–мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь–які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на надання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів.

5.9. Користувач несе самостійну відповідальність за використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів перед ВЧИ.КОМ.ЮА і будь–якими третіми особами.

5.10. Користувач погоджується, розуміє і приймає ту обставину, що Сервіси ВЧИ.КОМ.ЮА не є азартною грою, грою на гроші, конкурсом, парі. Придбання прав використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів є реалізацією його власного волевиявлення і бажання і не є необхідною або обов'язковою умовою для використання функціоналу Сайту і Сервісів.

5.11. Надана Користувачами персональна інформація (ім'я, адреса, телефон, email, номер банківської карти) є конфіденційною і не підлягає розголошенню. Дані банківської картки передаються лише у зашифрованому вигляді і не зберігаються на Сайті або серверах ВЧИ.КОМ.ЮА. Безпека платежів за допомогою банківських карт і конфіденційність введеної Вами інформації забезпечується використанням протоколу SSL і іншими спеціальними засобами. При проведенні операції, Ви будете додатково перенаправлені на сторінку Банку–Емітента для введення підтвердження коду безпеки (в разі якщо банк, який випустив Вашу карту підтримує технологію 3DSecure, і Ваша карта також підтримує цю програму). 3D Secure – процедура додаткової аутентифікації власника картки, призначена для забезпечення гарантованої безпеки платежів за банківськими картками в мережі Інтернет. Технологічне рішення 3DSecure має свій власний бренд в кожній з платіжних систем:

– VerifiedbyVisa – за картками платіжної системи VisaInt

– MasterCardSecureCode – за картками, випущеними в рамках MasterCardInt

Незалежно від назви, технологія 3DSecure передбачає захищену сесію при проведенні інтернет–транзакції і дозволяє користувачам–власникам картки підтвердити правомірність операції для Банку, що випустив карту.

6. Гарантії

6.1. Додатковий функціонал Сайту і Сервісів пропонується ВЧИ.КОМ.ЮА до придбання "як є" і в тому вигляді, в якому вони доступні, розміщені в мережі Інтернет і надаються на момент придбання, при цьому ніяких прямих або непрямих гарантій не надається.

6.2. Придбання прав використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів Користувачем у всіх випадках означає його згоду з порядком, об'ємом і умовами їх надання, а також згоду на списання оплату вартості наданого Додаткового функціоналу.

7. Інші умови

7.1. Всі побажання користувачів з надання Платних сервісів, роботи ВЧИ.КОМ.ЮА, та іншу кореспонденцію направляти за електронною адресою: support@vchy.com.ua

7.2. Якщо будь–яка з умов Оферти визнана недійсною або незаконною, або не може вступити в силу у відповідності до чинного законодавства України, то це не тягне наслідком недійсність Оферти в цілому.

7.3. Чинна редакція Оферти розміщена на Сайті за адресою: https://vchy.com.ua/terms. ВЧИ.КОМ.ЮА вправі в односторонньому порядку вносити зміни в Оферту шляхом публікації змін на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту опублікування, якщо інший порядок набрання чинності змінами не визначений додатково при їх публікації. Користувач самостійно стежить за змінами тексту Оферти, розташованого на Сайті.

7.4. Користувач має право запросити в ВЧИ.КОМ.ЮА чинну редакцію Оферти і Угоди користувача шляхом їх надсилання на електронну адресу Користувача з проставленням електронного цифрового підпису ВЧИ.КОМ.ЮА.

7.5. Ця Оферта вступає в силу для кожного Користувача після початку використання Сервісів і ознайомлення з офертою і діє до видалення Профілю Користувача.

7.6. У випадку якщо спори не будуть вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді, за місцем знаходження ВЧИ.КОМ.ЮА в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.7. Ця оферта є невід'ємною частиною Угоди користувача. У всьому, що не врегульовано цієї Офертою, сторони будуть керуватися Угодою користувача. До відносин сторін, що не врегульовані цією Офертою, Угодою користувача та іншими угодами, що визначають порядок надання окремих Платних сервісів, застосовується законодавство України.