← назад

УГОДА КОРИСТУВАЧА ВЕРСІЯ №1 30/09/2016

ПРЕАМБУЛА

Ця Угода користувача (надалі –“Угода” /Угода користувача” )регламентує порядок використання Користувачами Сервісу і всіх додаткових ресурсів, розміщених на ньому, в тому числі регламентує взаємовідносини між Користувачами і ВЧИ.КОМ.ЮА.

Ця Угода ґрунтується на: Конституції України, Цивільному і Господарському кодексах України, Законах України «Про електронний цифровий підпис», «Про рекламу», «Про електронну комерцію», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно–телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про електронний цифровий підпис», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про захист персональних даних», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», міжнародних договорах України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та на інших нормативно–правових актах.

РОЗДІЛ 1. ТЕРМІНИ І ТЛУМАЧЕННЯ

1.1.   Сервіс – усі сервіси, що надаються ВЧИ.КОМ.ЮА відповідно до умов цієї Угоди. Доступ до Сервісу здійснюється за адресою: Vchy.com.ua

1.2.   ВЧИ.КОМ.ЮА  – товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВЧИ.ЮА», 04060, м. Киiв, вул. Ольжича, буд. 27/22, оф. 3

1.3.   Користувач – фізична особа, яка створила Профіль у Сервісі, а також погодилася з умовами Угоди. Користувачами Сервісу є Батьки і Вчителі Учнів. Користувачами Сервісу є також Учні, на обробку персональних даних яких, і використання ними Сервісів надається повна і безумовна згода Батьків Учнів, а також діючі через своїх Батьків.

1.4.   Профіль  – обліковий запис Користувача, що містить дані про нього і має набір прав доступу до Сервісу. У Сервісі передбачені наступні Профілі: «Вчитель», «Батьки»;

1.5.   Учень  – неповнолітня фізична особа, яка має обмежений доступ до Сервісу і можливість його використання в результаті надання відомостей про нього Батьками або Вчителями;

1.6.   Вчитель  – фізична особа, яка здійснює доступ до Сервісу, навчає Учнів і має право на підставі закону або договору надавати ВЧИ.КОМ.ЮА інформацію про Учнів;

1.7.   Батьки  – фізичні особи, які здійснюють доступ до Сервісу для цілей сприяння Учневі в отриманні доступу до Сервісу, а також отримання відомостей про результати використання Учнем Сервісу. Для цілей цієї Угоди під Батьками розуміються батько, мати, будь–який опікун або піклувальник неповнолітнього, який діє від його імені і в його інтересах. Якщо інше не передбачено законодавством України чи цією Угодою, згода інших батьків, опікунів і/або піклувальників презюмується;

1.8.   Школа  – державний чи приватний освітній заклад, в якому навчається Учень;

1.9.   Інформація  – відомості, що вносяться до Сервісу Вчителями, Батьками Учнів для цілей використання Сервісу, в тому числі персональні дані Вчителів, Батьків і Учнів;

1.10.   Угода  – текст цієї угоди між Користувачем і ВЧИ.КОМ.ЮА, що містить усі необхідні і істотні умови надання Користувачу доступу до Сервісу з боку ВЧИ.КОМ.ЮА, умови використання Користувачем Сервісу і Інтелектуальної власності, обмеження, умови призупинення і припинення використання Сервісу, відповідальність Сторін та інші відносини Сторін, що пов'язані з використанням Сервісу. Дотримання умов цієї Угоди є необхідною умовою для використання Сервісу Користувачем;

1.11.   Сторони  – сторони цієї Угоди;

1.12.   Інтелектуальна власність  – Результати інтелектуальної, творчої діяльності: об'єкти авторського права, об'єкти права промислової власності, засоби індивідуалізації, включаючи, але не обмежуючись: торговельними марками, ноу–хау, фірмовими (комерційними) найменуваннями, винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, програмним кодом, аудіовізуальними ефектами, темами оформлення, художнім оформленням, графічними зображеннями, звуковими ефектами, музичними творами (з текстом і без тексту), завданнями, як зареєстрованими, так і незареєстрованими, а також усіма додатками, доповненнями і модифікаціями до них, майнові права інтелектуальної власності, які належать ВЧИ.КОМ.ЮА.

1.13.   Одноразовий ідентифікатор  – алфавітно–цифрова послідовність, що отримується Користувачем, який прийняв пропозицію укласти електронний договір шляхом реєстрації у Сервісі ВЧИ.КОМ.ЮА. Одноразовий ідентифікатор передається засобом зв'язку, зазначений Користувачем при реєстрації і додається (долучається) до електронного повідомлення від особи, яка прийняла пропозицію укласти договір;

1.14.  Тлумачення цієї Угоди здійснюється відповідно до таких загальних принципів:

1.14.1.  Якщо інше не вимагається за контекстом, всі терміни, виділені написанням з великої літери у цій Угоді, вживаються в значенні, закріпленому за ними в цій Угоді;

1.14.2.  Слова, вжиті в одному роді, мають на увазі будь–який рід; слова, вжиті в однині, мають на увазі також множину і навпаки, а посилання на ціле мають на увазі також посилання, що включають будь–яку його частину;

1.14.3.  Посилання на слово "включати" або "включає" (або будь–який аналогічний термін) не повинні тлумачитися як такі, що передбачають будь–яке обмеження. Загальні слова, введені словом "інший" (або будь–яким аналогічним терміном) не набувають обмежувального значення в силу того, що їм передують слова, що вказують на конкретну категорію дій, питань або речей.

1.14.4. Ця угода є ліцензійним договором, за яким Користувачам надається можливість використання інтелектуальної власності ВЧИ.КОМ.ЮА, і ні в якому разі не повинна трактуватися інакше.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.  Ця Угода поширюється на всіх Користувачів Сервісу, незалежно від цілей його використання. Дія Угоди поширюється на Користувачів з моменту реєстрації в Сервісі. При реєстрації Користувачеві надсилається Одноразовий ідентифікатор, який необхідно ввести поряд з кнопкою «Зареєструватися». Натискання кнопки «Зареєструватися» означає повну і беззастережну згоду Користувача з цією Угодою. У разі незгоди з Угодою, Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сервісу, а також видалити будь–які матеріали та інформацію, що розміщені ним на Сервісі. Користувач зобов'язується самостійно, всіма доступними йому способами повідомити ВЧИ.КОМ.ЮА про бажання припинити використання Сервісу.

2.2.  Чинна редакція Угоди постійно розміщена за адресою в мережі Інтернет Vchy.com.ua/eula. ВЧИ.КОМ.ЮА залишає за собою право змінювати або доповнювати цю Угоду в будь–який момент без попереднього або наступного повідомлення. Користувач самостійно відстежує зміни Угоди і знайомиться з чинною редакцією Угоди. Продовження використання Сервісу Користувачем після внесення змін і/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

РОЗДІЛ 3. ДОСТУП ДО СЕРВІСУ ТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

3.1.  Для здійснення доступу до Сервісу Користувач здійснює реєстрацію Профілю у Сервісі. Користувач гарантує достовірність, точність даних зазначених під час реєстрації, при цьому ВЧИ.КОМ.ЮА не перевіряє надану останнім інформацію, а відповідальність за порушення умов цього пункту покладається на Користувача.

3.2.  При реєстрації Профілю «Вчитель» Вчитель вказує наступну інформацію:

– прізвище, ім'я, по батькові,

– Контактні дані (e–mail, телефон),

– Місто,

– Номер Школи,

– Номер і літеру класу,

– Інформація про Учнів (прізвище, ім'я, стать, номер школи, номер і літеру класу).

– скан–копію письмової згоди законних представників Учнів (Батьків) на обробку персональних даних (Батьків і Учнів) і передачу їх третім особам в цілях функціонування сервісу ВЧИ.КОМ.ЮА з електронно–цифровим підписом Вчителя на ній.

Вчитель гарантує і запевняє, що вся інформація про Учнів, вказана ним при реєстрації, а також та, що надається ВЧИ.КОМ.ЮА при подальшому використанні Сервісу, надається Вчителем з дотриманням вимог законодавства України. Надаючи ВЧИ.КОМ.ЮА персональні дані Учнів, Вчитель підтверджує, що ним та/ або Школою було отримано згоду законних представників Учнів (Батьків) на обробку персональних даних (Батьків і Учнів) і передачу їх третім особам в цілях, зазначених в цій Угоді та Політиці конфіденційності, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди (далі – Політика конфіденційності).

3.3.  При реєстрації Профілю «Батьки» Батьки вказують наступну інформацію:

– прізвище, ім'я, по батькові,

– E–mail,

– Місто,

– Інформація про Учня (прізвище, ім'я, номер Школи, номер і літеру класу).

Надаючи персональні дані Учня, Батьки надають ВЧИ.КОМ.ЮА безумовну згоду на обробку персональних даних Учня і використання Сервісів і Сайту, виступаючи в якості його законного представника. При цьому Батьки підтверджують і погоджуються, що вони ознайомилися із Політикою конфіденційності і положеннями цієї Угоди.

3.4.  Користувач надає ВЧИ.КОМ.ЮА згоду на обробку наданої їм інформації та своїх персональних даних в цілях, зазначених в цій Угоді і   Політиці конфіденційності.

3.5.  При реєстрації Користувач самостійно вводить ім'я користувача (далі – «логін») і пароль. Якщо Користувач забув свій пароль, Користувач може пройти процедуру відновлення пароля.

3.6.  Користувач несе повну відповідальність за безпеку обраних ним логіна і пароля, зокрема за відсутність до них доступу у третіх осіб. Всі дії у Сервісі, вчинені під Профілем Користувача вважаються такими, що вчинені Користувачем.

3.7.  Користувач зобов'язується використовувати Сервіс тільки в особистих некомерційних цілях відповідно до умов цієї Угоди.

3.8.  Видалення Профілю Користувача з Сервісу може бути здійснено ВЧИ.КОМ.ЮА тільки при особистому зверненні Користувача.

3.9.  Все претензии, запросы, вопросы, любая иная корреспонденция, должны направляться УЧИ.РУ по адресу электронной почты: support@vchy.com.ua .

РОЗДІЛ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1.  ВЧИ.КОМ.ЮА надає Користувачам доступ до Сервісу в мережі Інтернет із забезпеченням необхідного рівня безпеки доступу та здійсненням перерв на технічне обслуговування. ВЧИ.КОМ.ЮА вправі залучати третіх осіб для надання Сервісу без повідомлення / згоди Користувача.

4.2.  ВЧИ.КОМ.ЮА надає можливість Користувачам використовувати будь–які матеріали Сервісу, будь–якими способами, що не суперечать законодавству України і положенням цієї Угоди.

4.3.  Користувач погоджується з обов'язком негайно повідомити ВЧИ.КОМ.ЮА про будь–яке порушення безпеки, що пов'язане з доступом до Сервісу та/або скоєне з використанням логіна і пароля Користувача без його відома і згоди. ВЧИ.КОМ.ЮА не приймає на себе відповідальності ні за які наслідки порушення безпеки, в тому числі втрату або псування даних, що відбулися в результаті доступу третіх осіб до Сервісу за допомогою логіна і пароля Користувача.

4.4.  ВЧИ.КОМ.ЮА надає автоматизовані засоби з відновлення паролю. При цьому ВЧИ.КОМ.ЮА зберігає за собою право обмежувати використання цих засобів, а також тимчасово або повністю припиняти їхню роботу. ВЧИ.КОМ.ЮА не несе відповідальності за втрату інформації для доступу до Сервісу, здійсненої з вини Користувача, а також за будь–які наслідки, які можуть виникнути в результаті цього.

4.5.  Користувач погоджується з правом ВЧИ.КОМ.ЮА забороняти використання деяких логінів і блокувати доступ до Системи з їх використанням.

4.6.  Користувач зобов'язується дотримуватися умов цієї Угоди і погоджується з тим, що ВЧИ.КОМ.ЮА має право на власний розсуд і без спеціального повідомлення або попередження обмежувати доступ Користувача до Сервісу через порушення умов цієї Угоди.

4.7. ВЧИ.КОМ.ЮА зберігає за собою право, але не зобов'язується, проводити модерацію всіх матеріалів, розміщених Користувачами у Сервісі, тобто стежити за вмістом цих матеріалів і, в разі необхідності, на власний розсуд, без попередження і пояснення причин видаляти або переміщати їх. ВЧИ.КОМ.ЮА не приймає на себе відповідальності за жодні наслідки дій, скоєних в рамках процедури модерації.

4.8.  Користувач погоджується з тим, що ВЧИ.КОМ.ЮА має право на власний розсуд і без попереднього або наступного повідомлення Користувача і пояснення причин обмежувати або блокувати доступ до Сервісу або вживати інших заходів щодо Користувача, який порушив умови цієї Угоди, або норми чинного законодавства, або охоронювані законом права третіх осіб у разі надходження від них мотивованої скарги.

4.9.  Якщо інше прямо не передбачено імперативними нормами чинного законодавства України, в разі порушення Користувачем умов Угоди ВЧИ.КОМ.ЮА має право вживати заходів, що необхідні для захисту цих умов і своїх інтересів незалежно від строку давності цих порушень. Таким чином, бездіяльність з боку ВЧИ.КОМ.ЮА при порушенні Користувачами умов Угоди не позбавляє ВЧИ.КОМ.ЮА права вжити необхідних для захисту своїх інтересів дій пізніше і не свідчить про відмову ВЧИ.КОМ.ЮА від своїх прав під час проведення подібних порушень в майбутньому.

4.10. ВЧИ.КОМ.ЮА може надавати Користувачам ліцензії на деякі віртуальні товари і додаткові сервіси, що підлягають використанню в рамках Сервісу. Якщо не вказано іншого, ці віртуальні товари і послуги повинні вважатися невід'ємною частиною Сервісу. Ліцензія на ці віртуальні товари і додаткові сервіси може бути надана за плату за допомогою «справжніх грошей» і без будь–якої окремої плати, на розсуд ВЧИ.КОМ.ЮА. На всі віртуальні товари Вам надається невиключна, обмежена, особиста, без права на передачу, без права видачі субліцензії, виключно для некомерційного використання ліцензія. ВЧИ.КОМ.ЮА не зобов'язаний надавати відшкодування за віртуальні товари і додаткові сервіси з якої б то не було причини. Сторони приймають і погоджуються, що будь–яка плата за ліцензії на віртуальні товари і додаткові сервіси або покупку віртуальної валюти третіх осіб завжди є остаточною і такою, що підлягає відшкодуванню. ВЧИ.КОМ.ЮА може управляти віртуальними товарами, регулювати, контролювати, змінювати або ліквідувати віртуальні товари в будь–який час з направленням або без направлення відповідного повідомлення. ВЧИ.КОМ.ЮА не несе перед Вами або третіми особами ніякої відповідальності в разі здійснення ВЧИ.КОМ.ЮА таких прав.

4.11.  Покупки віртуальних товарів і додаткових сервісів, здійснені Учнем, вважаються зробленими його Батьками і/або при наявності всіх необхідних погоджень і схвалень з боку Батьків.

4.12. Цим Батьки погоджуються, запевняють і гарантують, що всі дії, вчинені Учнем при використанні Сервісу, будуть попередньо схвалюватися Батьками. Цим встановлюється презумпція схвалення Батьками всіх дій Учнів, які здійснюються останнім при використанні Сервісу.

4.13. Цим Батьки і Вчителі запевняють і гарантують ВЧИ.КОМ.ЮА, що вони будуть контролювати дії Учнів при використанні Сервісу. Всі дії Учнів здійснюватимуться під їх безпосереднім контролем, з їх безумовних згоди та схвалення.

4.14.  Батьки зобов'язуються не допускати використання Сервісу Учнем без їх згоди, схвалення. Батьки зобов'язуються контролювати кожен випадок використання Сервісу Учнем. Батьки несуть усі наслідки недотримання такої умови. Батьки визнають і погоджується, що ВЧИ.КОМ.ЮА не може контролювати і не приймає на себе зобов'язань по контролю доступу Учня до Сервісу. Всі дії, вчинені Учнем, створюють права та обов'язки для його Батьків, які є його законними представниками.

4.15. Вчитель зобов'язується не допускати використання Сервісу Учнем без згоди, схвалення Батьків Учня. Вчитель зобов'язується контролювати кожен випадок використання Сервісу Учнем.

РОЗДІЛ 5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

5.1.  Всі матеріали, представлені в Сервісі, включаючи зображення, програмний код, логотипи, графіку, звуки і завдання є Інтелектуальною власністю ВЧИ.КОМ.ЮА і захищені відповідно до положень законодавства України про інтелектуальну власність.

5.2.  Відповідно до умов цієї Угоди, ВЧИ.КОМ.ЮА надає Користувачеві невиключну, без права передачі та без права видачі субліцензій, обмежену ліцензію на використання Інтелектуальної власності для особистого некомерційного використання. Права використання Інтелектуальної власності, що надаються відповідно до цієї Угоди, обумовлені дотриманням Користувачем цієї Угоди. Користувач цим визнає, що в рамках цієї Угоди не відбувається передача або поступка прав на Інтелектуальну власність, і цю Угоду не можна тлумачити як передачу (відчуження)і (або) поступку будь–яких прав на Інтелектуальну власність.

5.3.  Строк дії ліцензії відповідно до цієї Угоди починається в момент, коли Користувач приймає цю Угоду за допомогою натискання кнопки «Зареєструватися», і закінчується в одну з наступних дат в залежності того, яка настане раніше: дату видалення Користувачем Профілю або дату припинення дії цієї Угоди. Дія ліцензії закінчується негайно, якщо Користувач спробує обійти будь–які технічні засоби захисту, які використовуються в зв'язку функціонуванням Сервісу, або іншим чином буде використовувати Інтелектуальну власність або Сервіс в порушення правил, встановлених цією Угодою.

5.4.  ВЧИ.КОМ.ЮА зберігає за собою усі права, право власності та виключні майнові права інтелектуальної власності на Сервіси і Інтелектуальну власність, що належать ВЧИ.КОМ.ЮА, включаючи, в тому числі, всі авторські права, права на торговельні марки, ноу–хау, фірмові (комерційні)найменування, речові права, патенти, програмний код, аудіовізуальні ефекти, теми оформлення, художнє оформлення, графічні зображення, звукові ефекти, музичні твори і завдання як зареєстровані, так і незареєстровані, а також усі додатки, доповнення і модифікації до них. Якщо інше прямо не дозволено умовами, визначеними положеннями українського законодавства, Інтелектуальну власність і Сервіс не можна копіювати, відтворювати або поширювати будь–яким чином на будь–яких носіях, повністю або частково, без попередньої письмової згоди ВЧИ.КОМ.ЮА. Усі права, які не надаються Користувачу в рамках цієї Угоди в явно вираженій формі, зберігаються за ВЧИ.КОМ.ЮА

5.5.  При використанні Сервісу заборонені завантаження, передача між Користувачами, зміна або розміщення інформації, даних або зображень, які порушують виключні права третіх осіб, зокрема авторські та суміжні права, а також виключні права на винахід, корисну модель, промисловий зразок або торговельну марку.

5.6.  Користувач несе відповідальність у разі порушення ним прав інтелектуальної власності третіх осіб, зокрема авторських та суміжних прав, а також виключних прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок або товарний знак.

5.7.  На сторінках сайту Користувач вправі публікувати тільки ті коментарі (включаючи зображення профілю, текст коментаря і прикладеної фотографії), які не порушують чинне законодавство і / або права третіх осіб. У разі якщо такий твір є об'єктом авторського права або включає його, Користувач гарантує, що має право на таке використання. Публікуючи зазначені об'єкти Користувач надає ВЧИ.КОМ.ЮА право використовувати їх без обмеження по території і строку шляхом відтворення, поширення, перекладу, публічного виконання, публічного показу, повідомлення в ефір і по кабелю, доведення до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до зазначених об’єктів з будь–якого місця і у будь–який час за їх власним вибором.

5.8.  ВЧИ.КОМ.ЮА залишає за собою право блокувати будь–яку інформацію, розміщену Користувачем, що порушує інтелектуальні, виключні і / або особисті немайнові права третіх осіб, у тому числі авторські та суміжні права, на вимогу правовласника або без такого.

5.9.  ВЧИ.КОМ.ЮА також пропонує авторам і правовласникам розмістити свої твори для некомерційного використання в наукових і освітніх цілях на основі Ліцензійної угоди. Особи, які бажають розмістити свої твори, можуть звернутися за електронною адресою support@vchy.com.ua для отримання інформації про умови ліцензійного договору та порядок його укладення.

РОЗДІЛ 6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1.  ВЧИ.КОМ.ЮА для виконання положень цієї Угоди та надання Користувачам доступу до Сервісу обробляє їх персональні дані і персональні дані Учнів, отримані від Користувачів на законній підставі. Принципи, порядок і умови обробки персональних даних визначені ВЧИ.КОМ.ЮА в цій Угоді та Політиці конфіденційності, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди.

6.2.  Метою обробки персональних даних Користувачів і Учнів, є надання можливості використання Сервісу, аналіз результатів використання Сервісу (в тому числі, збір і систематизація відомостей про результати проходження учнями тестів і вирішення завдань), проведення рекламних кампаній, надання таргетованої реклами, проведення статистичних досліджень і аналіз отриманих статистичних даних, здійснення інших дій, описаних в Угоді і відповідних розділах сайту.

6.3.  Обробка персональних даних Користувачів і Учнів здійснюється ВЧИ.КОМ.ЮА з моменту реєстрації Профілю і протягом 3 (трьох) років з моменту видалення Профілю Користувача.

6.4.  Користувач погоджується з тим, що ВЧИ.КОМ.ЮА в процесі обробки персональних даних має право здійснювати з персональними даними, зокрема, але не виключно, наступні дії: реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, запис, систематизацію, уточнення, витяг, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, а також інші необхідні з метою виконання Угоди та надання доступу до Сервісу дії.

6.5.  Користувач погоджується з тим, що ВЧИ.КОМ.ЮА має право передавати персональні дані третім особам з метою збору і аналізу статистичних даних та для інших цілей, зазначених в Політиці конфіденційності.

6.6. ВЧИ.КОМ.ЮА вправі дозволити третім особам, в тому числі видавцям і рекламним мережам, показувати рекламу на Сайті. Деякі, з зазначених третіх осіб, можуть розміщувати cookie–файли на комп'ютері Користувача, щоб ідентифікувати зазначений комп'ютер кожного разу, коли вони відправляють Користувачу онлайн–рекламу. Це дає їм можливість зрозуміти, де Користувач бачив їх рекламу, і показувати рекламу, яку вони вважають цікавою для Користувача. Передача персональних даних Користувача зазначеним третім особам при цьому не здійснюється. Якщо Користувач не бажає, щоб зазначена інформація була доступна для третіх осіб, він має право заборонити збір даних шляхом зміни налаштувань на своєму комп'ютері.

6.7. Користувач має право в будь–який момент відкликати згоду на обробку своїх персональних даних або персональних даних Учнів, законним представником яких він є, направивши у вільній формі листа за адресою: support@vchy.com.ua. ВЧИ.КОМ.ЮА зобов'язується розглянути таке звернення в строк не більше 30 календарних днів і знищити усі персональні дані Користувача або Учнів, запит на видалення яких було отримано. У разі, якщо Вчителю стало відомо, що Учень або його законний представник відкликав свою згоду на обробку персональних даних, які Вчитель надав ВЧИ.КОМ.ЮА відповідно до положень п. 3.2 цієї Угоди, він зобов'язаний негайно повідомити про це ВЧИ.КОМ.ЮА.

6.8. Користувач має право отримувати інформацію про умови надання доступу до його персональних даних, в т.ч. інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

6.9. ВЧИ.КОМ.ЮА застосовує розумні і достатні заходи для захисту персональних даних Користувача. При цьому Користувач розуміє і погоджується, що в мережі Інтернет не може бути забезпечений абсолютний захист інформації від загроз, які в ній існують. Цим Користувач дає свою безумовну і безвідмовну згоду ВЧИ.КОМ.ЮА визначати достатній рівень захисту персональних даних, способи і місце (територію) їх зберігання.

РОЗДІЛ 7. ДОДАТКОВИЙ ФУНКЦІОНАЛ САЙТУ

7.1. За бажанням Користувача ВЧИ.КОМ.ЮА надає Користувачу на оплатній основі право використання Додаткового функціоналу Сайту і Сервісів, що дозволяє Користувачу використовувати додаткові, розширені, спеціальні програмні можливості Сайту і Сервісів.

7.2. Ліцензія на використання додаткового функціоналу сайту і Сервісів може бути надана Користувачу за плату і без будь–якої окремої плати, в залежності від обставин. Ліцензія на використання додаткового функціоналу Сайту і Сервісів також може бути надана з використанням віртуальної валюти третіх осіб або за допомогою окремих кодів активації.

7.3. На використання додаткового функціоналу сайту і Сервісів Користувачам надається невиключна, обмежена, особиста, без права на передачу, без права на видачу субліцензій, виключно для некомерційного використання.

7.4. Цим Користувачі заявляють, що вони ознайомилися і згодні з тим, що будь–яка плата за ліцензії на використання додаткового функціоналу Сайту і Сервісів є остаточною і не підлягає поверненню та/або відшкодуванню.

7.5. Окремі умови отримання ліцензій на використання додаткового функціоналу Сайту і Сервісів викладені в Оферті на придбання ліцензій на використання додаткового функціоналу Сайту і Сервісів, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди і розташована за адресою: https://vchy.com.ua/terms .

РОЗДІЛ 8. ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

8.1.   Користувачу забороняється:

8.1.1.  Завантажувати, розміщувати, передавати за допомогою програмних засобів сайту, і / або будь–якого іншого способу публікації текстів, програм, зображень або матеріалів, які пропагують терористичну діяльність, або розпалюють міжнаціональну, расову чи релігійну ворожнечу, а також відображають або пропагують насильство, або смерть, що містять опис або зображення заподіяння шкоди неповнолітнім особам у будь–якій формі, включаючи будь–які форми порнографії.

8.1.2.  Завантажувати, розміщувати, передавати за допомогою програмних засобів Сервісу, або будь–якого іншого способу публікації текстів, програм, зображень або матеріалів, що містять непристойні матеріали та інформацію, в будь–якій формі, що спонукає до незаконних дій, включаючи азартні ігри, нелегальний продаж зброї або наркотиків.

8.1.3.  Здійснювати або допускати вчинення злочинних або руйнівних діянь, переслідуваних у відповідності до законодавства України.

8.1.4.  Завантажувати, зберігати, використовувати або передавати будь–яку рекламну інформацію, опис шахрайських схем, схем мережевого маркетингу (MLM), систем заробітку в мережі Інтернет тощо.

8.1.5.  Завантажувати, зберігати, використовувати або передавати будь–яку інформацію, яка порушує права інтелектуальної власності третіх осіб.

8.1.6.  Видавати себе за іншу особу або представника організації і / або співтовариства, а також вводити інших Користувачів в оману.

8.1.7.  Збирати і зберігати інформацію про інших Користувачів поза Сервісом в ручному або автоматизованому режимі.

8.1.8.  Будь–яким способом перешкоджати роботі Сервісу, в тому числі створювати, поширювати або використовувати комп'ютерні програми або іншу комп'ютерну інформацію, що призначені для несанкціонованого знищення, блокування, модифікації, копіювання комп'ютерної інформації або нейтралізації засобів захисту комп'ютерної інформації, а також призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь–якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм (комп'ютерні віруси), для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до Сервісу, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію.

8.2.  Використовуючи Сервіс, Користувач зобов'язується не порушувати його інформаційну безпеку, а саме не вчиняти таких дій:

8.3. Порушення положень пунктів 8.1 – 8.3 цієї Угоди є підставою для односторонньої відмови ВЧИ.КОМ.ЮА від подальшого її виконання.

РОЗДІЛ 9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1.  ВЧИ.КОМ.ЮА не несе відповідальності в разі прямих або непрямих фінансових, чи інших втрат Користувачів, викликаних тимчасовими перебоями в роботі Сервісу з наступних причин: планові або позапланові технічні та профілактичні роботи, технічні збої інтернет – провайдерів, комп'ютерних мереж, серверів і засобів, а також протиправні дії третіх осіб умисні, ненавмисні (в тому числі необережні) дії самого Користувача та / або форс–мажорні обставини. При цьому ВЧИ.КОМ.ЮА бере на себе зобов'язання докласти максимум зусиль для відновлення працездатності Сервісу в найкоротші строки.

9.2.  ВЧИ.КОМ.ЮА ні за яких обставин не несе відповідальності за порушення прав інтелектуальної власностітретіх осіб, якщо таке порушення було викликано створенням, завантаженням, розміщенням, копіюванням або зміною інформації, матеріалів або зображень у Сервісі, виконаних Користувачами Сервісу.

9.3.  ВЧИ.КОМ.ЮА ні за яких обставин не несе відповідальності за порушення вимог законодавства, що регламентує порядок обробки персональних даних, якщо таке порушення настало внаслідок порушення Користувачами або Третіми особами, яким зі згоди Користувача та / або його законного представника були передані персональні дані, вимог законодавства та умов цієї Угоди.

9.4.  Це обмеження відповідальності має застосовуватися в максимальній мірі, дозволеній законом. Це обмеження відповідальності не застосовується виключно в тих випадках, коли яка–небудь конкретна умова обмеження відповідальності прямо заборонена умовами, визначеними законодавством. При цьому інші положення цієї Угоди залишаються дійсними і Сторони зобов'язуються реалізувати їх в максимально можливій мірі, а також замінити положення, що суперечать імперативним нормам чинного законодавства на положення максимально близькі їм за змістом і допустимі відповідно до права, яке застосовується до цієї Угоди.

9.5.  Ні в якому разі ВЧИ.КОМ.ЮА не буде нести відповідальність за всі збитки (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством), що перевершують фактичну ціну, сплачену Користувачем за використання Сервісу, або 1000 (однієї тисячі) гривень в залежності від того, яка сума є меншою.

9.6. З урахуванням положень чинного законодавства Користувач визнає, що ВЧИ.КОМ.ЮА не зобов'язаний надавати відшкодування за ліцензії на використання додаткового функціоналу Сайту і Сервісів, і що Користувач не отримає гроші або іншу компенсацію за невикористані ліцензії на використання додаткового функціоналу Сайту і Сервісів, незалежно від того, чи буде втрата Користувачем ліцензій на використання додаткового функціоналу Сайту і Сервісів Угоди добровільною чи ні.

РОЗДІЛ 10. ГАРАНТІЇ

10.1.  Сервіс, включаючи його додаткові функції, надається Користувачеві «як є», з усіма недоліками, без будь–якої гарантії, без забезпечення технічних характеристик або будь–яких гарантій, при цьому його використання Користувачем здійснюється виключно на власний ризик. Весь ризик, пов'язаний з задовільною якістю і робочими характеристиками, лежить на Користувачеві. ВЧИ.КОМ.ЮА не дає і цим відмовляється від будь–яких явних, таких, що маються на увазі, або передбачених законом гарантій, включаючи можливі гарантії стану, безперебійного використання, точності даних, досягнення певних результатів, придатності для продажу, задовільної якості, придатності для конкретної мети, непорушення прав третіх осіб, а також гарантій (якщо такі є), що випливають зі звичайної практики ведення ділових операцій, використання ділової практики, звичаїв ділового обороту. ВЧИ.КОМ.ЮА не гарантує: відсутності збоїв при використанні Користувачем Сервісу; що Сервіс буде відповідати вимогам, що робота Сервісу буде безперервною або безпомилковою, або що Сервіс буде взаємодіяти або буде сумісний з будь–якими іншими Сервісами ВЧИ.КОМ.ЮА, або що будь–які помилки у Сервісі будуть виправлені.

У разі якщо за чинним законодавством не допускається виключення або обмеження гарантій або застосування обмежень передбачених законом прав споживачів, зазначені вище винятки та обмеження застосовні в максимально дозволеній законом мірі. ВЧИ.КОМ.ЮА не дає гарантій можливості застосування і допустимості використання Сервісу для Учнів. Це рішення приймається самостійно Батьками і Вчителями на підставі проведення належної та повної перевірки роботи Сервісу та їх внутрішнього переконання.

10.2. Гарантії, зазначені в пункті 10.1 цієї Угоди, є істотною умовою, яка обумовлює інтерес ВЧИ.КОМ.ЮА для вступу до цього договору. Ні в якому разі письмові або усні заяви ВЧИ.КОМ.ЮА не повинні трактуватися в протиріччя з зазначеними гарантіями.

РОЗДІЛ 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1.  ВЧИ.КОМ.ЮА залишає за собою право негайно без попереднього попередження Користувача обмежити або блокувати доступ до Сервісу або вживати інших заходів щодо Користувача, який порушив умови цієї Угоди.

11.2.  У залежності від характеру матеріалів або специфіки окремих матеріалів Сервісу, ВЧИ.КОМ.ЮА може вводити спеціальні умови для реєстрації та доступу до таких матеріалів і Сервісів, в тому числі обмеження за віком.

11.3.  Реєструючись у Сервісі, Користувач підтверджує свою згоду з усіма положеннями Угоди, а також свою відповідність всім умовам, відображених у формах реєстрації і необхідних для успішної реєстрації.

11.4.  Ця Угода може бути розірвана ВЧИ.КОМ.ЮА в односторонньому порядку, в разі порушення Користувачем її умов та положень. В цьому випадку Користувач зобов'язаний негайно припинити доступ до Сервісу та використання Інтелектуальної власності.

11.5.  Невід'ємною частиною цієї Угоди є Політика конфіденційності .

11.6.  Цей договір не є договором приєднання або публічною офертою. Користувач має право пропонувати зміни та / або доповнення до нього шляхом направлення їх на адресу: support@vchy.com.ua . При цьому до узгодження таких змін Користувач повинен утриматися від використання Сервісу. У разі використання Сервісу Користувачем після направлення пропозицій про зміну та / або доповнення умов цієї Угоди, але до їх узгодження, такі пропозиції вважаються відкликаними, вважається, що Користувач погодився з умовами цієї Угоди.

11.7.  ВЧИ.КОМ.ЮА зберігає за собою право на свій розсуд змінювати, виправляти, додавати або видаляти частини цієї Угоди шляхом розміщення оновленої версії Угоди за адресою: Vchy.com.ua/eula. Продовження використання Сервісу Користувачем після внесення змін і / або доповнень до цієї Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

11.8.  Якщо будь–яке положення цієї Угоди буде визнано судом недійсним, Сторони, незважаючи на це, повинні докласти зусиль для приведення в дію намірів Сторін, викладених у цій Угоді, при цьому інші положення Угоди збережуть юридичну силу в повній мірі.

11.9.  Суперечки між ВЧИ.КОМ.ЮА і Користувачами вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості такого врегулювання, в судовому порядку за місцем знаходження ВЧИ.КОМ.ЮА відповідно до законодавства України.

11.10.  Відносини сторін за цією Угодою регулюються законодавством України.

11.11. Сторони не мають ніяких супутніх усних та / або письмових домовленостей. Зміст тексту цієї Угоди повністю відповідає дійсному волевиявленню Сторін.